คำค้นหา
เรียงลำดับ

เลือกประเภท

กว้าง 1002PX สูง 200PX
ติดต่อลงโฆษณา ตำแหน่งนี้ เห็นทุกหน้าของเว็บไซต์

พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
ถ้ำเขาย้อย เพชรบุรี
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
วัดพลับ จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จันทุบรี
จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จุดชมวิวทะเลหมอกพะเนินทุ่ง เพชรบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
วัดศรีชุม สุโขทัย
สถานีรถไฟหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดแม่โจน สุโขทัย
วัดตระพังทอง สุโขทัย
วัดซ่อนข้าว สุโขทัย
วัดสรศักดิ์ สุโขทัย
วัดเขาพนมเพลิง สุโขทัย
วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย
วัดป่าสัก สุโขทัย
วัดมังกร สุโขทัย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร วัดพระปรางค์ สุโขทัย
วัดช้างล้อม สุโขทัย
สถานีรถไฟสวรรคโลก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
สุเทพสังคโลก สุโขทัย
โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย
ช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย

ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210

โทรศัพท์: 055-697367, 055-697026, 055-633025

โทรสาร: 055-697026

E-mail: nm_ramkamhang@hotmail.com

พิกัด: 17°01'00.8"N 99°42'27.5"E

Google Map: 17.016884, 99.707631

เปิดบริการทุกวันเวลา: 09.00 - 16.00น.

ค่าธรรมเนียมเข้าชม: สัญชาติไทย 30 บาท, สัญชาติอื่น 150 บาท


สุโขทัย

นับตั้งแต่พุทธศักราช 2496 เป็นต้นมา กองโบราณคดีกรมศิลปากร ได้ดำเนินการสำรวจขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเมืองโบราณสุโขทัย โดยได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงพิจารณาเห็นว่าควรสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นในบริเวณเมืองโบราณสุโขทัย เพื่อเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของชาติ และจัดแสดงเผยแพร่เพื่อการศึกษาต่อไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแห่ง สุโขทัย

ปีพุทธศักราช 2503 - 2506 กรมศิลปากรจึงดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นในพื้นที่บริเวณเมืองโบราณสุโขทัยด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของรัฐบาล สมทบกับเงินบริจาคของประชาชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแห่ง" ตั้งขึ้นตามพระนามพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช วีรกษัตริย์ไทย ผู้ปกครองเมืองสุโขทัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19

ผู้ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ คือ น.ส. จันทร์ลัดดา บุญมานพ สถาปนิกกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่จัดแสดงได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย เมืองโบราณใกล้เคียงและอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พระโบราณวัตถาจารย์ (พระราชประสิทธิคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้อนุญาตให้เคลื่อนย้ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดราชธานีมาเก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแห่ง โดยมีหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ภัณฑารักษ์เอก กองโบราณคดี และนายทิพา สังขะวัฒนะ นายช่างศิลปโท กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดำเนินการจัดแสดงโบราณวัตถุ ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างแท้จริง

สุโขทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธิเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแห่ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2507

ต่อมาในวาระครบรอบ 700 ปี ลายสือไท เมื่อปี พ.ศ. 2526 รัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้าง "อาคารอนุสรณ์ลายสือไท" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธิเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ภายในอาคารมีห้องประชุมสำหรับการสัมมนา ส่วนจัดแสดงนทรรศการภาพเรื่อง "สุโขไท - สุโขทัย อดีตและปัจจุบัน" การจัดแสดงเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ส่วนให้บริการนักท่องเที่ยว จำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมและหนังสือทางด้านวิชาการ

สุโขทัย

การบริการในพิพิธภัณฑ์

  • นำชมเป็นหมู่คณะ
  • แผ่นพับนำชมฟรี
  • ห้องประชุมสำหรับสัมมนา
  • ร้านจำหน่ายหนังสือ
  • ให้คำปรึกษาทางวิชาการทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และพิพิธภัณฑสถานวิทยา

สุโขทัย

การจัดแสดง

  1. อาคารอนุสรณืลายสือไท จำหน่ายบัตรเข้าชม, ห้องประชุม, สุโขไท-สุโขทัย: อดีตและปัจจุบัน, แสดงแผนที่โบราณและปัจจุบันแบบสามมิติ, แบบจำลองผังเมืองสุโขทัยเป็นต้น
  2. อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแห่ง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจทางโบราณคดี
  3. อาคารปูนปั้นประติมาคาร จัดแสดงประติมาพรรมปูนปั้น
  4. อาคารไม้โถง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์
  5. การจัดแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุขนาดใหญ่

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

สุโขทัย

บริเวณส่วนของด้านนอก

สุโขทัย

สุโชทัย

<span style="color:textarea class=" ckeditor"="" name="frm[en][content]" rows="5">

ถ่ายรูป
ความรู้/การศึกษา
อนุรักษ์
ศิลปะ
วิถีชีวิต
เก่าแก่
วัตถุโบราณช่วยกันกดแชร์สถานที่นี้ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักด้วยนะค่ะ

ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตราด
จุดชมวิวหินโคร่ง จันทบุรี
หาดลับแล จันทบุรี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี
หาดเก็บตะวัน จันทบุรี
พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย

 
513/12 ลาดพร้าว 101 แยก 11 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 094-884-6088
รับจัดทำเว็บไซต์
ลงข้อมูลกับเว็บ Thaimaptravel สมัครรับข่าวสาร ติดต่อซื้อภาพถ่าย บริการถ่ายภาพ
สมัครสมาชิก
TOP